☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Herb Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie nr 14/2019

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:

ds. szkoleń  

Komórka organizacyjna:

Dział Koordynacji Integracji Społecznej

Informacje dodatkowe:

2 etaty w projekcie "Partnerstwo dla rodziny"

Data publikacji:

11.09.2019 r.

Nr ogłoszenia:

14/2019

 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  w województwie wielkopolskim,
 • planowanie szkoleń, określanie ich tematyki i zakresu merytorycznego,
 • opracowywanie wymagań merytorycznych i  doświadczenia wobec szkoleniowców angażowanych do realizacji szkoleń,
 • kwalifikowanie osób do udziału w szkoleniach/projekcie,
 • opracowywanie testów lub innych narzędzi badawczych do weryfikacji nabytych kompetencji uczestników projektu,
 • ewaluacja przeprowadzonego wsparcia,
 • hospitacje szkoleń,
 • współpraca z koordynatorem projektu w zakresie realizacji zadań projektowych,
 • współpraca z innymi osobami zaangażowanymi ds. szkoleń u Partnerów projektu,
 • przygotowanie pakietu upowszechniającego informację o realizowanym projekcie.

 

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania.

       3.     Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pracy socjalnej,
 • specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego,
 • 3  lata doświadczenia zawodowego w instytucjach pomocy i integracji społecznej, w tym w NGO,  lub związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  lub w instytucjach zajmujących się organizacją szkoleń, kursów specjalistycznych z zakresu polityki społecznej,
 • kurs lub szkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
 • kursy/szkolenia dotyczące zasad realizacji i zarządzania projektem współfinansowanym z EFS,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją,  wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

Praca związana z wyjazdami służbowymi w obszarze wielkopolski.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 4. wykształcenie,
 5. posiadane kwalifikacje zawodowe,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  

      7. Oświadczenia:

-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,

-    o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    -    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 14/2019 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

w terminie do dnia 21 września 2019 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób

z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko:

ds. szkoleń

Komórka organizacyjna:

Dział Koordynacji Integracji Społecznej

Informacje dodatkowe:

2 etaty w projekcie „Partnerstwo dla rodziny”

Data publikacji:

4.10.2019

Nr ogłoszenia:

14/2019

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Beata Kurcin – zam. Poznań

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka  spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.

Wytworzył:
Agnieszka Marciszak
Udostępnił:
Agnieszka Marciszak
(2019-09-11 11:27:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Marciszak
(2019-10-04 09:36:01)
 
 
ilość odwiedzin: 328111

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X